Algemene gebruiksvoorwaarden

1 Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen de relatie tussen „Aanbieder“ (hieronder gedefinieerd) en alle partijen die toegang hebben tot de Website en/of App (hieronder gedefinieerd) en de functies en inhoud daarvan gebruiken (hierna te noemen „Gebruiker“).

Aanbieder en Gebruiker worden samen de „Partijen“ genoemd.

2 Algemeen

Het gebruik van enige of alle functies en diensten die door de Aanbieder worden aangeboden op de Game on Darts App (hierna te noemen „App“) en de daarin opgenomen informatie, materialen en links is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden zoals hieronder uiteengezet. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de Aanbieder, bevatten de Gebruiksvoorwaarden de volledige relatie tussen de Aanbieder en de Gebruiker in zijn gebruik van de App, inclusief enige of alle functies die op de App worden aangeboden.

De Gebruiker is verplicht de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen voordat deze de App gebruikt. Wanneer een Gebruiker de App gebruikt, worden de Gebruiksvoorwaarden geacht te zijn gelezen, begrepen en aanvaard en is de Gebruiker zonder verdere actie aan de Gebruiksvoorwaarden gebonden.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen inzicht op te schorten, toe te voegen, te verwijderen, te wijzigen en/of aan te passen.

De Aanbieder raadt de Gebruiker aan de inhoud van deze pagina’s regelmatig zorgvuldig te lezen. Door de App te gebruiken stemt de Gebruiker ermee in zich te houden aan de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de laatste wijzigingen, ongeacht of de Gebruiker van dergelijke wijzigingen op de hoogte is of niet.

De Aanbieder is niet verplicht om te controleren of alle gebruikers van de App de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden hebben gelezen. De huidige versie van de Gebruiksvoorwaarden is altijd de versie die op de App is gepubliceerd.

De app kan alleen worden gebruikt voor legale doeleinden. Gebruik van de App voor het verzenden, verspreiden, publiceren of opslaan van materiaal op of via de Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden is ten strengste verboden. Dit omvat (zonder beperking) het gebruik van de App of het verzenden, distribueren, plaatsen of opslaan van materiaal op of via de App in welke vorm of voor welk doel dan ook dat inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen of andere intellectuele eigendomsrechten, obsceen of schadelijk is voor minderjarigen of een illegale daad of intimidatie vormt, lasterlijk is, inbreuk maakt op wetten inzake privacy of gegevensbescherming, frauduleus is of inbreuk maakt op wetten inzake deviezencontrole of gokken.

In geval van misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de App, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om de Gebruiker te blokkeren van de App en elk account dat is geregistreerd met de Gebruikersnaam te sluiten. De Aanbieder behoudt zich het recht voor naar eigen oordeel juridische stappen te ondernemen tegen de Gebruiker.

3 Diensten

De app biedt real-time live darts scores, eindresultaten, wedstrijden, schema’s en statistieken. De scores, statistieken en andere informatie op de App hebben betrekking op informatie verstrekt door andere onafhankelijke bronnen (derden), door eigen personeel of door diverse andere officiële Apps. Hoewel de Aanbieder er alles aan doet om de inhoud en wedstrijdresultaten of andere informatie op de App regelmatig bij te werken, raden wij u aan om de informatie op de App ook op andere bronnen te controleren. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de gebruikers van de App omgaan met de resultaten en andere informatie op de Website.

Verder wordt een dartteller met voortdurend bijgewerkte spelinhoud aangeboden. Er is geen garantie dat de spelstanden zonder fouten verlopen.

Door de functie Dart with me te aanvaarden, wordt de locatie van de dartwedstrijd meegedeeld aan iemands vriendengroep en, indien gewenst, aan de hele gemeenschap.

4 Voor websites en apps van derden

De Gebruiker accepteert dat elk contact met derden na het bekijken van de Apps, opzettelijk of onopzettelijk, en alle daaruit voortvloeiende resultaten, absoluut onafhankelijk zijn van de Aanbieder en dat de Aanbieder op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor overeenkomsten of andere verwachtingen en gevolgen die ontstaan als directe of indirecte oorzaak van dergelijk contact.

Alle vorderingen of geschillen die kunnen ontstaan tussen de Gebruiker en een derde partij zullen op geen enkele wijze de Aanbieder betreffen.

Derden, waaronder advertenties van derden op de App, hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker en andere door de Gebruiker aan de Aanbieder verstrekte gegevens.

5 A/V-inhoud

De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe apps die vanuit deze App kunnen worden bekeken. Alle video-inhoud die op de app wordt bekeken, wordt niet gehost op of geüpload vanaf de servers van de Aanbieder.

6 Inaktieve accounts

Indien een Gebruiker een account op de App heeft aangemaakt maar deze niet binnen 360 dagen gebruikt, behoudt de Aanbieder zich het recht voor het account met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten.

7 Intellectuele eigendom

Gebruikers mogen de inhoud van de App niet kopiëren, wijzigen, manipuleren, distribueren, verzenden, weergeven, reproduceren, overdragen, uploaden, downloaden of anderszins gebruiken of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Aanbieder.

Elke overtreding van de bovenstaande clausule komt neer op een overtreding van de toepasselijke intellectuele-eigendomsrechten in de Europese Unie en andere toepasselijke wetten. De Aanbieder en andere namens haar gemachtigde partijen behouden zich het recht voor schadevergoeding te eisen van elke partij die een dergelijke overtreding heeft begaan, direct of indirect, voor zover de wet dat toestaat.

8 Soort relatie

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet bedoeld om een partnerschap, agentschap of joint venture tussen Aanbieder en Gebruiker tot stand te brengen.

9 Niet-nakoming van het contract

Als de Gebruiker zich niet houdt aan één van de clausules in de Gebruiksvoorwaarden, of als de Aanbieder vermoedt dat een Gebruiker zich, direct of indirect, niet houdt aan één van de clausules in de Gebruiksvoorwaarden, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om, naar eigen oordeel, de Gebruiker uit te sluiten van de App of de Gebruiker op te schorten en elke account die onder de naam van de Gebruiker is geregistreerd en daarmee verband houdt, te sluiten. Verder behoudt de Aanbieder zich het recht voor om naar eigen oordeel een rechtszaak tegen de gebruiker te beginnen.

10 Wettelijke toestemming

Gebruikers wordt geadviseerd de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van hun woonplaats of huidige locatie na te leven. De Aanbieder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige actie die door een autoriteit wordt ondernomen tegen een Gebruiker in verband met het gebruik van de Website.

11 Recht & Forum en/of Gemeenschap

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land Malta, zonder effect te geven aan de beginselen van het conflictenrecht. De partijen bij deze overeenkomst en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het land Malta zijn verantwoordelijk voor de oplossing van eventuele geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf und deren Anwendung darauf ist ausdrücklich ausgeschlossen.

12 Koppen

Koppen zorgen voor duidelijkheid en zijn bedoeld om het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden te vergemakkelijken. Zij zijn niet bedoeld als interpretatiemiddel voor de inhoud van de paragrafen na de titel. Rubrieken zijn niet bedoeld om de aanbieder op enigerlei wijze te binden.

13 Verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden door de Aanbieder na een schending door een Gebruiker zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige latere schending van dezelfde of enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

14 Disclaimer

14.1 Garanties en vertegenwoordigingen

Hierbij wordt verklaard dat de Aanbieder geen enkele verantwoordelijkheid, verklaring of garantie aanvaardt (expliciet of impliciet) dat de inhoud van deze App correct en/of geschikt is voor enig doel, anders dan de garantie die niet uitdrukkelijk kan worden uitgesloten onder het gegeven recht van deze AV.

Het risico van het gebruik van de App wordt door de Gebruiker genomen.

De Aanbieder geeft hiervoor geen garantie:

 • dat alle functies van de app zijn toegestaan
 • dat de functies de gebruiker volledig tevreden zullen stellen
 • dat de dienst volledig veilig en probleemloos is
 • dat het regelmatig zal worden bijgewerkt
 • dat elke softwarefout onmiddellijk zal worden gecorrigeerd
 • dat de dienst ononderbroken zal draaien
 • dat de app geen virussen of bugs bevat
 • dat het voortdurend in werking is
 • dat de informatie passend is
 • dat de op de App verstrekte informatie en functies betrouwbaar zijn of dat andere op de App opgenomen en gebruikte informatie en functies toereikend en betrouwbaar zijn. Degenen die zich toegang verschaffen tot de App doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De App kan links en verwijzingen naar websites/advertenties/inhoud van derden bevatten. Deze websites/apps/advertenties/inhoud worden aangeboden als een dienst en in het belang van de Gebruiker en Aanbieder neemt geen verantwoordelijkheid voor en onderschrijft de informatie op deze websites/apps/advertenties/inhoud niet door Aanbieder. De Aanbieder geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, beschikbaarheid van enige inhoud of informatie, tekst of afbeeldingen die niet onder haar domein vallen. Aanbieder heeft de software op andere websites/apps niet gecontroleerd en staat niet in voor de kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van dergelijke software.

14.2 Verlies of beschadiging

Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, die een Gebruiker of enige derde partij kan lijden als gevolg van het gebruik van de App, inclusief, maar niet beperkt tot, schade zoals verlies van geld, verlies van diensten, verlies van verwachte inkomsten, winsten of andere winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of andere eigendommen en of gevolgschade.

Aanbieder is niet verantwoordelijk voor winsten of verliezen op websites van derden waartoe de Gebruiker toegang heeft gekregen door gebruik te maken van de informatie op de App.

Zonder de algemeenheid van de twee voorgaande clausules te beperken, wordt geen enkele verantwoordelijkheid erkend of aanvaard voor het volgende:

 1. Fout(en), drukfout(en), verkeerde interpretatie, verkeerde vertaling(en), fout(en) bij het horen, fout(en) bij de interpretatie, verkeerde vertaling(en), spelfout(en), leesfout(en), transactiefout(en), technische fout(en), registratiefout(en), directoryfout(en), overmacht en/of soortgelijke fout(en).
 2. Schending van de regels van de provider
 3. Strafbare feiten
 4. Advies, in welke vorm dan ook, verstrekt door de aanbieder
 5. Rechtszaken en/of andere middelen
 6. Verlies of schade geleden door Gebruikers of derden als gevolg van hun gebruik van de App, de inhoud ervan of door de Aanbieder voorgestelde links
 7. Alle verlies of schade die Gebruikers of derden mogelijk hebben geleden als gevolg van een wijziging, opschorting of stopzetting van de App
 8. Crimineel gebruik van de App of de Inhoud door enig persoon, als gevolg van een defect, omissie of enige andere factor waarover wij geen controle hebben
 9. Elk gebruik van de App door een derde die toegang tot de privégebieden, de gebruikersnaam en het wachtwoord van een gebruiker nodig heeft
 10. In het geval van een afwijking in de diensten, functies en andere kenmerken van deze App als gevolg van virussen of bugs die via de App ontstaan, alle schade, kosten, uitgaven, verliezen of claims als gevolg van de afwijkingen.
 11. Elk handelen of nalaten van een internet provider of andere derde partij waarmee Gebruiker een contract heeft voor toegang tot de App. In het geval van een geschil tussen de Internet Provider en de Gebruiker, mag de Provider geen lid zijn van het rechtsgebied en mag dit rechtsgebied op geen enkele wijze de Gebruiksvoorwaarden beïnvloeden; en
 12. Elke claim die een Gebruiker kan hebben als gevolg van schade veroorzaakt door een andere Gebruiker en de inhoud van het materiaal dat door die Gebruiker of door derden die niet door de Aanbieder op de App zijn geïnstrueerd of geautoriseerd, is verstrekt.