Eurotrade Live Score – Privacybeleid

1. DOEL VAN DIT PRIVACYBELEID

Eurotrade International Ltd. respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving – met name:

  • De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) – de „GDPR“.

Dit Privacybeleid informeert u over hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u onze app downloadt en gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

2. BEHEERDER

Eurotrade International Ltd. is de beheerder en verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens (in dit Privacybeleid aangeduid als „Wij“, „we“, „ons“ of „onze“).

Hoewel het ons doel is om altijd zo duidelijk en transparant mogelijk te zijn, geven wij u graag de nodige informatie indien u verduidelijking wenst over dit Privacybeleid of over een specifieke rechtsgrondslag waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken voor een specifieke verwerking.

Algemeen e-mailadres:
office@eurotrade.mt

3. VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS, DOEL VAN DIE VERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG

Nadat u de app hebt gedownload en gebruikt, verzamelen wij informatie over uw mobiele apparaat (mobiele apparaat-id, voorkeurstaal, voorkeursland en mobiel besturingssysteem) en analytische gebruiksgegevens (bezochte schermen, acties en in de app doorgebrachte tijd).

Wij verwerken de bovengenoemde gegevens met het doel om de diensten te leveren, om gebruikers toegang te geven tot de App, om gebruikersinstellingen op te slaan, om pushberichten te versturen en om analytische gebruiksgegevens te verzamelen voor het verbeteren van onze producten en het laten groeien van ons bedrijf.

De wettelijke basis voor deze verwerking is het legitieme belang voor het aanbieden van onze diensten, zoals hierboven is beschreven.

4. MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij verwerken sommige gegevens via dienstverleners die namens ons opereren, voor het hierboven vermelde doel. Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen.

5. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

Bepaalde dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zodat hun verwerking van uw persoonsgegevens een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengt.

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeven, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbaar veiligheidsniveau krijgen door ervoor te zorgen dat waarborgen worden toegepast in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

6. BEWAARTERMIJN

Wij verwijderen of anonimiseren uw persoonsgegevens als u langer dan 90 dagen inactief bent, niet inlogt op de app, of als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij verwijderen of anonimiseren uw persoonsgegevens als u ons vraagt om uw persoonsgegevens te verwijderen.

7. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U, als „betrokkene“ heeft een aantal rechten die onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden van toepassing zijn, waaronder Uw:

  • Recht op toegang tot uw Persoonsgegevens die door Eurotrade International Ltd. worden verwerkt;
  • Recht om Eurotrade International Ltd. te vragen onjuiste Persoonsgegevens over u te corrigeren;
  • Recht om uw Persoonsgegevens te wissen (‚recht om vergeten te worden‘);
  • Recht om uw Persoonsgegevens te beperken (d.w.z. op te slaan maar niet verder te verwerken);
  • Recht om Eurotrade International Ltd. te vragen Uw Persoonsgegevens aan U te verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machine- leesbaar formaat, of (indien technisch uitvoerbaar) om deze rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te laten „overdragen“ („recht op gegevensoverdraagbaarheid“);
  • Recht om zich tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens te verzetten;
  • Recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.